top of page

Acerca de

19442048_10208942016380236_8213722179856225384_o.jpg

Privātuma politika

Bērzes Strazdi organizēto pasākumu laikā apmeklētāju audiovizuālas fiksēšanas un fotografēšanas politika 

1. Pārzinis

1.1. Pārzinis personas datu apstrādei ir Bērzes Strazdi, e-pasts: info@strazdi.co.uk.

1.2. Ar personas datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz e-pastu: info@strazdi.co.uk, ar norādi “Datu speciālistam”.

 

2. Personas datu apstrādes mērķis

2.1. Pasākumu laikā var tikt veikta fotografēšana, audio un video ierakstu uzņemšana ar mērķi atspoguļot Bērzes Strazdi organizētās aktivitātes, informēt sabiedrību par pasākumu norisi un Bērzes Strazdi darbību, veicināt Bērzes Strazdi atpazīstamību un veidot Bērzes Strazdi vēsturi.

2.2. Iegūtie materiāli var tikt publiskoti plašsaziņas līdzekļos, reprezentācijas materiālos, tīmekļa vietnē www.strazdi.co.uk, kā arī Bērzes Strazdi sociālo tīklu profilos.

2.3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis) (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts – apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

2.4. Bērzes Strazdi ir leģitīma interese, atspoguļot organizēto pasākumu norisi un pasākumus, kurus tas organizē vai kuros ņem dalību.

2.5. Bērzes Strazdi, izvēloties, kādu informāciju publicēt, vienmēr piemēro visaugstākos ētikas standartus, tādejādi nodrošinot, ka ar publikācijām netiks aizskartas personas tiesības un brīvības. Bērzes Strazdi apzinās, ka nav zināmi visi fakti un apstākļi, kas var radīt ietekmi uz personas tiesību un brīvību apdraudējumu. Tādēļ, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, personas ir tiesīgas sazināties ar Bērzes Strazdi un izteikt iebildumus vai priekšlikumus personas datu apstrādei. 

 

3. Publisku pasākumu vai vietu fotografēšana un filmēšana. Personas informēšana par datu apstrādi

3.1. Bērzes Strazdi informāciju par pasākumu fotografēšanu un/vai filmēšanu izvieto relīzēs, paziņojumos, nolikumos, afišās par plānoto pasākumu vai citādi, atkarībā no pasākuma rakstura.

3.2. Aicinot personas sniegt interviju vai viedokli par pasākuma norisi, intervijas ierakstot audiāli, var tikt fiksēta personas identificējoša informācija, piemēram, vārds un uzvārds, vizuālais tēls, kā arī papildus informācija, ko persona vēlēsies sniegt. Iepriekšminētā informācija var tikt publicēta un izmantota, lai nodrošinātu sabiedrību ar informāciju par Bērzes Strazdi darbību un aktualitātēm.

3.3. Tāpat, it sevišķi, ja persona ir uzaicināta ierasties uz kādu no Bērzes Strazdi organizētajiem pasākumiem, piemēram, apbalvošanu, lai nodrošinātu pasākuma drošu norisi, no personas var tikt papildus pieprasīta informācija, kas identificē personu (vārds, uzvārds, personas kods u.tml.). 

3.4. Bērzes Strazdi informē, ka personas dati netiek izmantoti automatizētā lēmumu pieņemšanā. 

 

4. Nepilngadīgo personu fotografēšana un filmēšana

4.1. Organizējot pasākumu pirmsskolas izglītības vai izglītības iestādē, Bērzes Strazdi pirms pasākuma lūdz likumisko pārstāvju rakstisku piekrišanu par izglītojamo līdz 18 gadiem fotogrāfiju publiskošanu. Piekrišanas gadījumā iegūtie materiāli var tikt publiskoti 1.punktā minētajos avotos.

4.2. Gadījumos, kad tiek fotografēts kolektīvs (klase, deju kolektīvs, sporta komanda), Bērzes Strazdi video un foto attēlus var publiskot, neprasot personu vai vecāku piekrišanu, ja attēls neattiecas uz konkrētu fizisko personu, bet gan uz visu kolektīvu kopumā.

4.3. Ja Bērzes Strazdi organizē publisku pasākumu ārpus tās telpām, piemēram, izglītojoši informējošu pasākumu par atkritumu šķirošanu, ko var brīvi apmeklēt ikviens, t.sk. nepilngadīgas personas, un iestāde ir paredzējusi, ka pasākumā tiks fotografēts un/vai filmēts publicitātes nolūkiem, tiesiskais pamats šāda pasākuma organizēšanai un personas datu apstrādei ir uzdevuma veikšana sabiedrības interesēs, kas neprasa personu piekrišanu datu apstrādei. 

4.4. Bērzes Strazdi pirms pasākumos uzņemto fotogrāfiju, video un audio ierakstu veikšanas, izplatīšanas un publicēšanas, rūpīgi izvērtē, vai materiāla publiskošana neierobežo citu bērnu, personu tiesības uz privātumu un neaizskar viņu intereses. 

4.5. Piedaloties konkursā vai iesūtot nepilngadīgo personu (bērnu) darbus uz www.strazdi.co.uk , vecāki ar savu aktīvu rīcību piekrīt savu likumisko pārstāvju (bērnu) datu apstrādei, t.sk., fotografēšanai un/vai filmēšanai un šo datu publiskošanai, ar mērķi sniegt sabiedrībai informāciju par bērnu sasniegumiem un veicināt Bērzes Strazdi atpazīstamību un sabiedrības informēšanu par Bērzes Strazdi rīkotājiem pasākumiem. 

4.6. Nepilngadīgo personu fotogrāfijas, video un audio ieraksti (ar vai bez nepilngadīgas personas identificēšanas), informācija par nepilngadīgas personas sasniegumiem tiek publicēti šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nepilngadīgas personas likumiskiem pārstāvjiem ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu (ja tāda ir sniegta), lūgt dzēst publiski izvietotās nepilngadīgās personas fotogrāfijas, video un audio ierakstus, rakstiski par to informējot Bērzes Strazdi. 

 

5. Personu iesūtītās fotogrāfijas

5.1. Bērzes Strazdi ir tiesīgs publiskot 1. punktā minētos avotos fotogrāfijas, kuras iesūtījušas pašas personas, ko uzskatīs kā piekrišanu Personas attēla publiskošanai. Ja attēlā būs redzamas arī citas personas, Bērzes Strazdi attēlu nepubliskos. 

 

6. Fotogrāfiju/video un audio ierakstu glabāšanas termiņš

6.1. Bērzes Strazdi uzglabās iegūto informāciju līdz tā tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim. Bērzes Strazdi, informāciju, kura iegūta pasākumu laikā, izmantos arhīva veidošanai. Tādēļ attiecīgā informācija tiks glabāta patstāvīgi, ja vien nebūs šajā politikā minētie priekšnoteikumi tās dzēšanai vai Bērzes Strazdi nebūs atzinis, ka attiecīgā informācija nav izmantojama mērķa sasniegšanai.

7. Fotogrāfiju/video un audio ierakstu saņēmēji

7.1. Personas datu saņēmēji – Bērzes Strazdi darbinieki, likumā noteiktajos gadījumos tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas. Pasākumu fotogrāfijas un video materiālus Bērzes Strazdi publicitātes nolūkā var nodot arī trešajām personām (piemēram, masu informācijas līdzekļiem).

7.2. Ņemot vērā, ka dati tiks publiskoti, lai nodrošinātu sabiedrību ar informāciju par Bērzes Strazdi darbību un aktualitātēm, materiāli būs pieejami plašākai sabiedrībai. 

 

8. Datu subjekta tiesības

8.1. Personai ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem. Informāciju par to, vai Bērzes Strazdi rīcībā ir video vai foto ar personas attēlu, Bērzes Strazdi sniegs, ja persona norādīs konkrētu informāciju, pēc kuras iespējams personu identificēt (pasākums, laika posms, apģērbs u.tml. pazīmes), un personas identificēšana neprasīs nesamērīgas pūles.

8.2. Personai ir tiesības pieprasīt Bērzes Strazdi veikt datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz pasākuma apmeklētāju, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Bērzes Strazdi leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Bērzes Strazdi pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. 

8.3. Personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar likumu, taču datu subjektam nav pienākums personas datus sniegt, iepriekš informējot par to Bērzes Strazdi. 

8.4. Personas var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu: - elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu: info@strazdi.co.uk

8.5. Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Bērzes Strazdi pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 8.6. Ja persona uzskata, ka viņas tiesības datu aizsardzības jomā nav ievērotas un dati tiek apstrādāti nelikumīgi, tai ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, LV-1011). 

 

9. Personas datu aizsardzība

9.1. Bērzes Strazdi nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Bērzes Strazdi izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Thanks for submitting!
bottom of page